vrtPIOnirk

Irena Pivka, Brane Zorman
Performative soundwalk / zvočna pohodna predstava, 40min
Tue, 22 and Wed, 23 March 2022, 6.30 pm / torek, 22. in sreda, 23. marec 2022 ob 18.30
Start: Cankarjev dom main entrance, Council of Europe Park / Izhodišče pred glavnim vhodom v Cankarjev dom, park Sveta Evrope

Performative soundwalk vrtPionirk explores gardens past and present and, in particular, our relation to plants in the urban environment. Artists use the garden on the route as a metaphor, looking for parallels between the Garden of Eden and the political garden. The work deals with a scenario of spatiality development concerning plants and the community’s relation to the planetary ecosystem. It spotlights the movement and journeys of plants, comparing them to those of society and colliding with the temporal discrepancy of the two worlds.

The work addresses the following questions: How does the conqueror instinct of plants work? How and why do they travel, occupy new spaces, and what is the role of pioneer plants that we can observe in our walk? At the intersection of urban and natural cultural landscapes, plants are argued the main protagonists of the urban area. Although often experienced as pleasant, green backgrounds or wildorganisms that occupy urban areas “uncontrollably and invasively,” plants have a designed system of space colonisation. We could call it the “colonialist” system of the flora. 

The artists have installed the work on the site of a public expression of political conflict that used to be a garden – urban and socially challenging space for a performative soundwalk, which reflects in work itself. The story revolves around the main protagonist. For many years, the artists have been researching geolocating soundwalks, building on them, and using them as their artistic expression. In the light of the audience, there is an intensely immersive experience concerning place, sound, and one’s walking body. 

___________

Zvočna pohodna predstava vrtPionirk raziskuje nekdanje in sedanje vrtove ter predvsem naš odnos do rastlin v urbanem okolju. Pomen vrta na izbrani poti se avtorja lotevata kot metaforo in iščeta povezave med rajskim in političnim vrtom. Delo tematizira možen scenarij razvoja prostorskosti v navezavi z rastlinami in odnosa skupnosti do planetarnega ekosistema. Delo izpostavlja gibanje, potovanja rastlin v primerjavi z gibanjem in potovanjem družbe ter trči na časovno neskadnost obeh svetov.

Kako deluje osvajalski vzgib rastlin? Kako in zakaj potujejo, zasedajo nove prostore ter kakšna je vloga pionirskih rastlin, ki jih lahko opazimo tudi na našem pohodu, so vprašanja, ki jih delo naslavlja. Na presečišču urbane in naravne kulturne krajine so izpostavljene rastline kot glavne akterke mestnega področja. Rastline, ki jih nemalokrat človeško oko opazi le kot prijetno, zeleno ozadje ali kot samonikle organizme, ki »nekontrolirano in invazivno« zasedajo urbana področja, imajo razdelan sistem zasedanja prostorov. Lahko bi ga imenovali »kolonialistični« sistem sveta flore.

Avtorja sta delo postavila na kraju javnega izražanja političnega konflikta, kjer je bil v preteklosti umeščen vrt. Urbanistično in družbeno zahtevnem prostoru, za postavitev pohodnega umetniškega dela, kar se zrcali v samem izdelku. Prostorska zgodba se prepleta okoli glavnega protagonista. Avtorja že vrsto let raziskujeta metode geolokacijskih zvočnih sprehodov, jih nadgrajujeta in uporabljata kot lasten umetniški izraz. V luči publike pa je prisotna močna potopitvena percepcija v navezavi na kraj, zvok in seveda lastno hodeče telo.

fotografije procesa dela

Text and site / besedilo in prostor: Irena Pivka
Sound composition / zvočna kompozicija: Brane Zorman
Interpretation / interpreta: Irena Pivka, Renato Horvat
Translation / pregled besedila: Melita Silič
Production / producent izvedbe: Cona
Coorganisation / soorganizacija izvedbe Cankarjev dom
Special thanks to eBralnik, Ida Hiršenfelder, Rok Vevar  / zahvala Ida Hiršenfelder, Rok Vevar in
platformi eBralec.
Co-funded by MOL kultura and Ministry of Culture RS. / Delo je nastalo v sofinaciranje MOL kultura in Ministrstvo za kulturo RS